Prijedlog projekta osnivanja elektronièkoga èasopisa -
Web stranica iz podruèja onkologije namjenjenih graðanstvu i zdravstvenim djelatnicima u Republici Hrvatskoj

Mr.sc.dr. Fedor Šantek, specijalist radioterapije
Klinika za onkologiju i radioterapiju Medicinskog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu,
KBC Zagreb, Bolnica Rebro

Zagreb, ožujak 1999.


Postojanje potrebe za pružanjem informacija iz podruèja onkologije na elektronskim medijima u Republici Hrvatskoj


Kratki pregled važnijih postojeæih resursa za pružanjem informaa iz podruèja onkologije na elektronskim medijima u svijetu

PDQ sustav Univ. of Pennsylvania & USA NCI

Najrazvijeniji svjetski sustav kao uzor u projektiranju buduæega hrvatskoga nacionalnoga sustava
http://cancernet.nci.nib.gov.

Stalno revidirajuæi proces pristupa kancerološkim informacijama, ima dvije vrste modula:


Sadrži 3 velike baze podataka:


Proklamirani pravci daljega razvitka amerièkoga sustava


START projekt: Europski kontrapart amerièkome sustavu PDQ

ESO=European School of Oncology, Milano, Italy, EU
http://telescan.nki.nl/start/
 


Francuska regionalna kancerološka mreža Rhone-Alpe regije

(5.5 mil. stanovnika, 1 kancerološki centar+20 bolnica)Primjeri ostalih sustava distribucije onkoloških informacija na elektronièkim medijima


Prijedlog organizacijske strukture Web stranica onko.mef.hr                      - moduli za puèanstvo
                     - moduli za zdravstvene djelatnike (ovlašteni pristup informacijama uz PIN);                      - baza znanja o preventivome djelovanju, ekologiji i screeningu onkoloških
                       bolesti (primarna, sekundarna i teracijarna prevencija);
                     - baza podataka o lijekovima u onkologiji. ORGANIZACIJA PO TEMATSKIM MODULIMA POTREBITI MATERIJALNI RESURSI: TEHNIÈKA OSNOVICA I PROGRAMSKA PODRŠKA POTREBITI KADROVSKI RESURSI Moguæi naèini financiranja


Korišteni literaturni navodi i vlastite publikacije
  1. Haller DG, Sarosy G, Thurn A, Hubbard SM:PDQ: A comprehensive cancer information database - The US experience. European Journal of Cancer, Vol. 33 Supplement 8, September 1997.
  2. Santoro A: The START project: A European, evidence-based state of art instrument for clinical oncology. European Journal of Cancer, Vol. 33 Supplement 8, September 1997.
  3. Philip T, Fevers B, Farsi F, Ray-Coquuard I, Chauvin F, Renaud-Sais JL: Guidelines in the French System: The experience of the Rhone Alpes Area and the French Federation of Cancer center SOR program. Euro pean Journal of Cancer, Vol. 33 Supplement 8, September 1997.
  4. Williams CJ. The consensus process in Europe. European Journal of Cancer, Vol. 33 Supplement 8, September 1997.
  5. Šantek F, Božikov J, Kern J, Deželiæ Gj: Uèenje pomoæu raèunala u medicinskoj edukaciji - razvoj metoda i nastavnih pomagala, Lijeènièki Vjesnik, 1991:11;5-6;155-8.
  6. Sigemitsu S, Murai T, Akatsuka T, Kubo T, Hori M, Šantek F, Božikov J, Kern J, Deželiæ Gj: A portable CAI system with patient simulation by micro-computer. The Joint Conference on Medical Informatics, Tokyo, February 1990,  851-62.